فایل های دسته بندی علوم آزمایشگاهی - صفحه 1

آزمایشگاه گیاه شناسی برای دوره ابتدایی - حاوی 17 آزمایش

فایل حاضر می تواند کمک خوبی برای معلمان علوم دوره ابتدایی می باشد، هر آزمایش حاوی تئوری، هدف، روش کار، مواد مورد نیاز و نتایج و پرسش های انتهایی است. عنوان آزمایشگاه ها: آزمایش واکنش های گیاه نسبت به نور آزمایش فتوسنتز و تنفس در بافت های گیاهی آزمایش نورگرایی گیاهان آزمایش اثبات تسلط انتهایی ساق

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل